Das Sicherheitsdatenblatt

Ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) ist ein strukturiertes Dokument, das Informationen über die Risiken eines gefährlichen Stoffes oder Gemischs enthält. Das SDB ist die Methode, um Kunden über gefährliche Stoffe und Gemische zu informieren. Das SDB ergibt sich aus den Verpflichtungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Links und Dokumentation:

european parliament ..jpg

Veelgestelde vragen

Voor welke producten is een SDS nodig?


Een SDS is verplicht voor: (een product met) een stof of een mengsel dat voldoet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk volgens CLP. (een product met) een stof die persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) is (een product met) een stof die is opgenomen in de opgestelde kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen Een SDS is niet verplicht voor: Bepaalde productgroepen die uitgezonderd zijn voor REACH waaronder cosmetica, levensmiddelen en geneesmiddelen Voorwerpen met gevaarlijke stoffen waarvan niet verwacht wordt dat zij bij ‘normaal’ gebruik in het milieu terecht te komen, zoals bijvoorbeeld bij batterijen. Producten die uitsluitend aan consumenten worden verkocht Ter plaatse samengestelde producten, zoals bijvoorbeeld op ‘maat gemaakte’ mengverf Voorbeelden type producten met SDS - Verven - Detergenten - Lijmen - Vloeistof accu’s - Sprays
Waarom hebben mijn klanten behoefte aan een SDS?


- Zorgen dat zij bij inspecties alle wettelijke documentatie aanwezig hebben - Classificeren of uw producten correct als gevaarlijke goederen of niet-gevaarlijke goederen ingedeeld zijn. De classificatie bepaalt hoe producten worden opgeslagen en vervoerd - Bepalen hoe zij de juiste maatregelen kunnen nemen voor behandeling en verwijdering als een product morst of lekt in een winkel of distributiecentrum - Hun professionele afnemers op de wettelijk vereiste manier van informatie voorzien
Hoe oud mag een SDS zijn?


- Gemaakt of bijgewerkt in de afgelopen vijf jaar - De nieuwste GHS/CLP-informatie over gevarenidentificatie ISA vraagt leveranciers elke 2 jaar de geldigheid te bevestigen of een nieuw SDS aan te leveren.
Tot hoe lang ben ik verplicht een SDS te kunnen leveren?


Wanneer levert u aan? - U dient het SDS bij eerste levering van het product te verstrekken. - Daarna geldt de verplichting het SDS 10 jaar na levering beschikbaar te kunnen stellen.
Wat moet er in een SDS staan?


Inhoud Opgesteld met alle 16 standaard SDS-secties zoals in de wet vastgelegd
In welke taal moet het SDS zijn?


Het SDS moet worden verstrekt in een officiële taal van de lidstaat (lidstaten) waar het product, de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht. De huidige klantengroep van ISA zit in Nederland en België wat betekent dat SDS in het Nederlands, Frans en soms ook Duits moeten worden aangeleverd, afhankelijk aan welke klanten u levert.
Moet ik gratis SDSen leveren?


Leveranciers moeten de SDSen kostenloos verstrekken. De wet staat niet toe om kosten in rekening te brengen.
Waarom mag ik niet verwijzen naar een website?


Het SDS (en elke vereiste bijwerking) moet daadwerkelijk actief worden geleverd en niet alleen passief beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld op het internet, of pas af te geven als daarom gevraagd wordt. Dus, als er simpelweg een SDS op een website wordt gezet, of een email wordt verstuurd met verwijzing naar een algemene website, is er niet voldaan aan de verplichting van "verstrekken" volgens REACH. ISA ondersteunt leveranciers in vele manieren van actief aanleveren en bekijken we samen met u naar een, voor beide partijen, geschikte manier van vertrekking van SDSen.
Waarom moet ik voor sommige voorwerpen een SDS verstrekken?


Volgens REACH hoeft u in het algemeen geen SDSen te verstrekken voor voorwerpen. Veel voorwerpen die met opzet stoffen afgeven worden onder REACH gezien als stoffen of mengsels in containers. De stof als zodanig of in het mengsel in de container kan dan nog wel registratieplichtig zijn. Voorbeelden zijn inkt in een stift, toner in tonercartidge, verf in een spuitbus. Wanneer het mengsel in zo'n voorwerp bedoeld is om vrij te komen, is een SDS vereist. https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/veelgestelde-vragen/zoeken/onderwerp/stoffen-voorwerpen